Niezależne Zrzeszenie Studentów to organizacja z ponad trzydziestopięcioletnią tradycją. Jej pierwsi członkowie w wyniku wydarzeń i strajków robotniczych z sierpnia 1980 roku, będących sprzeciwem społeczeństwa wobec polityki władz, domagali się – między innymi – demokratyzacji życia akademickiego. NZS obok działań typowych dla stowarzyszenia studenckiego odegrało znaczącą rolę w reformowaniu szkolnictwa wyższego w Polsce oraz było ważnym partnerem politycznym wspierającym działania „Solidarności”.

Obecnie misją NZS jest aktywizacja środowiska studenckiego, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie życia kulturalnego i naukowego. W 37 ośrodkach akademickich w Polsce realizowane są takie projekty jak:

  • Wampiriada – propagujący ideę honorowego krwiodawstwa,
  • Studencki Nobel – nagradzający najzdolniejszych i najaktywniejszych studentów w Polsce,
  • Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej – odkrywający młodych utalentowanych fotografów,
  • Drogowskazy Kariery – wspomagający rozwój studentów poprzez dostarczanie wiedzy na temat rynku pracy i możliwości rozwoju własnej kariery, czy wiele innych  inicjatyw.

Niezależne Zrzeszenie Studentów jako reprezentant środowiska studenckiego zabiera też głos w kwestiach najważniejszych dla studentów, odpłatności za studia, systemu bolońskiego, egzaminów wstępnych na studia czy kredytów studenckich oraz absolwenckich. NZS jest pomysłodawcą rządowego programu „Maluch na uczelni“. Oprócz tego, studenci do 26. roku życia mogą korzystać nieodpłatnie z pomocy profesjonalnych prawników. Jest to efekt rozmów organizacji z Ministerstwem Sprawiedliwości, które przychyliło się do proponowanego rozwiązania. NZS dołożyło również swoją cegiełkę do nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach, wskazując na istotne kwestie wymagające przystosowania do potrzeb współcześnie działającego środowiska stowarzyszeń.